The best bookmaker bet365

Menu

Leserinnlegg

Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin forskjellsbehandling i forhold til forlenget åpningstid av snøskuterløyper.

Kåfjord Snøscooterforening har i mange år søkt om forlenget åpningstid på en til to løypestrekninger i Indre Kåfjord, når snøforholdene har vært tilstede og reindriften har vært positiv. I år søkte vi også om forlenget åpning, da det er meget gode snøforhold i Kåfjorddalen og på fjellet. Samt at reindriften i det berørte området har vært positiv til å ha omsøkt løype åpen etter 4. mai. Kåfjord og Nord-Troms har samens med gamle Finnmark fylke tillatelse til å ha rekreasjonsløyper og dette er hjemlet i motorferdselloven.

Etter at Troms og Finnmark fylke slo seg sammen til et fylke, hadde vi i år et berettiget håp om at vi fikk likebehandling i hht. søknader om forlenget åpningstid på løypetrassene vi hadde søkt om. Men dessverre klarer Fylkesmannen i Troms og Finnmark ved miljøvernavdeling på nytt å avslå vår søknad, med begrunnelse i at det ikke er særlig tilfelle og ikke her vært praksis i vår kommune å innvilge slike søknader. Til alt overmål klarer samme Fylkesmann å innvilge utvidet åpningstid til kommuner i gamle Finnmark fylke med i overkant av 70 løypestrekninger. Alle som ønsker kan gå inn på nettsiden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, å se begrunnelsen for å gi utvidet åpningstid til kommunene i Gamle Finnmark fylke. Mens at vårt avslag er begrunnet i samme motorferdsellov, men med et motsatt resultat. Dette framstår mild sagt som dårlig og direkte feil saksbehandling og lovanvendelse.

Jeg har vært med i Kåfjord Snøscooterforening i mange år og vet at vi legger ned et betydelig arbeid for å ha gode skuterløper for de som ønsker å benytte disse til friluftsliv. Vi driver et betydelig holdningsskapende arbeid i hht. fornuftig og lovlig bruk av snøskuter, noe jeg tror både politi og fjelltjenesten kan bekrefte.

Jeg har også vært med i Kåfjord politikken i mange år og vet at kommunen har strenge krav til saksbehandling og at det utøves likebehandling av vår befolkning. Når jeg ser på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin saksbehandling i denne/disse sakene, så tenker jeg at hvis en slik saksbehandling hadde skjedd feks. i Kåfjord kommune. Da hadde nok Fylkesmannen i Troms og Finnmark gitt kommunen korreks og krevd ny saksbehandling. Hvis vi i Kåfjord skulle benyttet samme argumentasjon som Fylkesmannen benytter for å avslå vår søknad. Ville kommunen kunne sagt at vi i en del av Kåfjord har praksis på å gi boligtomt, men at vi i en annen del av kommune ikke tildeler boligtomt. Fordi vi ikke har praktisert dette tidligere??. Vil tro at Fylkesmannen i Troms og Finnmark hadde sendt et strengt brev til Kåfjord kommune, hvis kommunen hadde benyttet en slik saksbehandlingsmetode.

 Det forundrer meg også at vårt sammenslåtte fylke benytter to forskjellige saksbehandlere på nøyaktig samme søknader, noe jeg tenker er unødvendig bruk av befolkningens ressurser. Det kan jo virke som fylkesmannen i Troms og Finnmark fortsatt oppfatter Troms og Finnmark som to fylker. Deres behandling er jo med på å nøre opp om debatten i hht. fylkessammenslåingen. Denne saksbehandlingen opprører meg som lokalpolitiker og gir en følelsen av maktesløshet i forhold til fylkesmannens saksbehandling i denne saken. Jeg vet at det er mange dyktige folk som jobber hos fylkesmannen, men denne saken har bidratt til å svekke min tillit til rettferdig og lik behandling fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Avslaget fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark er anket av Kåfjord Snøscooterforening og vi vurderer også å sende inn en klage til sivilombudsmannen i hht. vedtakets lovlighet.

Så håper vi Fylkesmannen i Troms og Finnmark ser at deres vedtak bør endres og at vi for ettertiden kan få lik behandling i forhold til samme lovverk.


Med Hilsen
Einar Eriksen
Lokalpolitiker og styremedlem i Kåfjord Snøscooterforening.

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus